Pengajian Am

Pengajian Perniagaan

Fungsi Pengurusan
1) Perancangan
2) Pengorganisasian
3) Kepimpinan
4) Pengawalan

Peranan Pengurus Sebagai Peranan Bermaklumat
1) Sebagai Pengawas
2) Sebagai Penyampai
3) Sebagai Jurucakap

Peranan Pengurus Antara Perorangan
1) Sebagai Lambang
2) Sebagai Ketua
3) Sebagai Penghubung

Peranan Pengurus: Pembuatan Keputusan
1) Sebagai Penyelesai Masalah
2) Sebagai Perunding
3) Sebagai Pengagih Sumber

Pendekatan Klasikal
1) Teori Pengurusan Saintifik
Pelopor: Henry Gantt
2) Teori Organisasi Klasik
Pelopor: Henri Fayol

Prinsip Asas Pengurusan
1) Pemusatan
2) Disiplin
3) Autoriti
4) Ganjaran
5) Esprit de Corps

Pendekatan Kemanusiaan / Gelagat
1) Pergerakan Hubungan Kemanusiaan
Pelopor: Elton Mayo
2) Teori Sains Gelagat
Pelopor: Abraham Maslow

Pendekatan Sains Pengurusan / Kuantitatif
1) Teori Sains Pengurusan
2) Teori Pengurusan Operasi
3) Teori Sistem Pengurusan Maklumat

Pendekatan Moden / Kontemporari
1) Teori Sistem
Pelopor: William Scott
2) Teori Situasi
Pelopor: James Thompson

Peringkat Pengurusan
1) Pengurusan Atasan
2) Pengurusan Pertengahan
3) Pengurusan Bawahan

Kemahiran Pengurusan
1) Konseptual
2) Teknikal
3) Kemanusiaan
4) Pembuatan Keputusan
5) Pengurusan Masa

Perancangan Mengikut Jangka Masa
1) Rancangan Jangka Masa Panjang
2) Rancangan Jangka Masa Sederhana
3) Rancangan Jangka Masa Pendek

Perancangan Mengikut Kegunaan
1) Rancangan Tetap
2) Rancangan Sekali Guna

Perancangan Mengikut Peringkat
1) Rancangan Strategik
2) Rancangan Taktikal
3) Rancangan Operasi

Proses Perancangan
1) Menentukan matlamat dan objektif
2) Menganalisis persekitaran perniagaan
3) Membentuk alternatif tindakan
4) Menilai alternatif
5) Memilih alternatif tindakan

Alat Perancangan
1) Analisis Pulang Modal
2) Carta Gantt
3) Bajet
4) Critical Path Method (CPM)

Tahap Strategi
1) Strategi Korporat
2) Strategi Perniagaan
3) Strategi Fungsian

Unsur Perancangan Strategik
1) Dasar
2) Standard
3) Prosedur
4) Objektif
5) Strategi & Taktik
6) Visi
7) Misi

Analisis SWOT
1) Kekuatan
2) Kelemahan
3) Peluang
4) Ancaman

Maklumat Dalam Carta Organisasi
1) Autoriti Lini
2) Sistem Pelaporan
3) Rantaian Arahan
4) Tugas-Tugas
5) Jangkauan Kawalan

Bentuk Penjabatanan
1) Penjabatanan Mengikut Fungsi
2) Penjabatanan Mengikut Divisyen
  i)Penjabatanan Mengikut Divisyen Produk
  ii)Penjabatanan Mengikut Divisyen Pasaran
  iii)Penjabatanan Mengikut Divisyen Geografi
3) Penjabatanan Mengikut Matriks

Bentuk Lain Struktur Organisasi
1) Struktur Berdasarkan Pasukan
2) Struktur Berdasarkan Projek
3) Struktur Berdasarkan Unit Perniagaan Strategik (SBU)
4) Struktur Berdasarkan Organisasi Tanpa Sempadan

Proses Pengorgasnisasian
1) Penentuan Objektif
2) Pengenalpastian Aktiviti
3) Pengelasan Aktiviti
4) Pengelompokan Aktiviti
5) Pengagihan Tugas, Autoriti dan Tanggungjawab

Manual Organisasi
1) Fail Meja
2) Manual Prosedur Kerja
3) Prosedur Kualiti

Konsep Pengorganisasian
1) Autoriti
2) Tanggungjawab
3) Akauntabiliti
4) Pemusatan Autoriti
5) Pemencaran Autoriti
6) Penugasan
7) Empowermen
8) Autoriti Lini
9) Autoriti Staf
10) Jangkauan Kawalan
11) Rantaian Arahan

Ciri-Ciri Pemimpin
1) Kemampuan dan Kebijaksanaan
2) Latar Belakang Sosial
3) Kreatif
4) Inovatif
5) Personaliti

Jenis Kuasa
1) Kuasa Sah
2) Kuasa Ganjaran
3) Kuasa Desakan
4) Kuasa Rujukan
5) Kuasa Kepakaran

Jenis Kepimpinan
1) Transactional
2) Transformational
3) Karismatik
4) Berwawasan

Peranan Pemimpin
1) Mentor
2) Pembimbing
3) Pendorong
4) Perunding
5) Ketua

Jenis Ganjaran
1) Ganjaran Ekstrinsik
2) Ganjaran Instrinsik

Teori Motivasi Maslow
1) Keperluan Fisiologi
2) Keperluan Keselamatan
3) Keperluan Sosial
4) Keperluan Penghargaan
5) Keperluan Pencapaian Hasrat Diri

Teori Motivasi Herzberg
1) Faktor Kesihatan
2) Faktor Motivasi

Teori Motivasi McGregor
1) Teori X
2) Teori Y

Teori Motivasi McClelland
1) Keperluan Untuk Pencapaian
2) Keperluan Untuk Perhubungan
3) Keperluan Untuk Kuasa

Proses Pembentukan Pasaran
1) Pembentukan
2) Peributan
3) Penyesuaian
4) Pelaksanaan
5) Penangguhan

Punca Stres (Pekerjaan)
1) Konflik Peranan
2) Kekaburan Peranan
3) Keperluan Tugas
4) Beban Tugas
5) Gangguan Seksual

Punca Stres (Organisasi)
1) Pengalaman dasar, prosedur dan peraturan yang ketat
2) Keadaan tempat kerja

Punca Stres (Individu)
1) Personaliti
2) Keperluan
3) Pengalaman
4) Keupayaan

Punca Stres (Faktor Luaran)
1) Faktor Ekonomi
2) Hubungan Personal
3) Masalah Kewangan
4) Ketidaktentuan teknologi
5) Sosiobudaya

Kaedah Mengawal Stres (Individu)
1) Amalan Pemakanan
2) Amalan Kerohanian
3) Pengurusan Masa
4) Pembangunan Mental
5) Pembangunan Fizikal

Kaedah Mengurus Stres (Organisasi)
1) Pemilihan dan Penempatan Pekerja
2) Persekitaran Kerja
3) Program Kaunseling
4) Program Sokongan Keluarga
5) Sistem Mentor

Kesan Stres (Individu)
1) Kesan Fisiologi
2) Kesan Psikologi
3) Kesan Gelagat

Kesan Stres (Organisasi)
1) Kerosakan harga organisasi
2) Prestasi pekerja menurun
3) Peningkatan kadar lantik henti
4) Peningkatan kadar ponteng kerja
5) Moral dan motivasi pekerja berkurangan

Jenis Kawalan Dalaman
1) Audit Dalaman
2) Dasar Organisasi
3) Prosedur Kerja

Jenis Kawalan Luaran
1) Audir Luar
2) Peraturan
3) Undang-undang

Proses Kawalan
1) Menetapkan standard
2) Mengukur pencapaian
3) Membandingkan pencapaian dengan standard
4) Membuat langkah pembetulan

Kaedah Kawalan
1) Kawalan Awalan
2) Kawalan Semasa
3) Kawalan Selepas

Alat Kawalan
1) Analisis Titik Pulang Modal
2) Bajet
3) Carta Gantt
4) Analisis Teknik Menilai dan Menyemak Program (PERT)
5) Cara Laluan Genting (CPM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *